MyCnCart模板之Modern系列


MyCnCart模板之Modern系列

MyCnCart模板之Modern系列

  • ¥598.00

  • 免费的插件 / 模板主题: 无需注册即可下载。
  • 收费的插件 / 模板主题 / 解决方案: 成功支付订单后在【会员中心】->【我的下载】中可以看到下载的链接。
  • 关于解压缩: 使用诸如Winzip、RAR 或 360解压缩软件解压即可。
  • 解决方案在购买成功的即日起由MyCnCart官方(青岛万物一体网络科技有限公司)提供三个月免费技术支持。
  • 解决方案价格为含税价格,由MyCnCart官方(青岛万物一体网络科技有限公司)提供所需发票,请在购买解决方案成功后在【会员中心】->【历史订单】中针对每个成功付费订单填写发票抬头。
  • 解决方案的技术支持内容包含: 1. 在客户服务器上安装解决方案系统, 2. 解答使用中的操作问题, 3. 如果解决方案存在错误提示等bug,负责修复, 4. 涉及到二次开发的请求不包含在免费技术支持范围内。
  • 免费的插件 / 模板主题 不提供技术支持。收费的插件/模板主题由发布者提供技术支持服务。
  • 解决方案中购买成功后超过了免费技术支持三个月期限的,您可以在【会员中心】->【历史订单】中为每一个解决方案的订单续费请求更长服务期限。

本模板包含三十三个样式供您选择其一使用,模板演示网址如下:

http://demo.templatetrip.com/Opencart/OPC02/OPC031/

http://demo.templatetrip.com/Opencart/OPC028/

http://demo.templatetrip.com/Opencart/OPC027/

http://demo.templatetrip.com/Opencart/OPC026/

http://demo.templatetrip.com/Opencart/OPC024/

http://demo.templatetrip.com/Opencart/OPC023/

http://demo.templatetrip.com/Opencart/OPC022/

http://demo.templatetrip.com/Opencart/OPC021/

http://demo.templatetrip.com/Opencart/OPC020/

http://demo.templatetrip.com/Opencart/OPC019/

http://demo.templatetrip.com/Opencart/OPC011/

http://demo.templatetrip.com/Opencart/OPC014/

http://demo.templatetrip.com/Opencart/OPC013/

http://demo.templatetrip.com/Opencart/OPC017/

http://demo.templatetrip.com/Opencart/OPC018/

http://demo.templatetrip.com/Opencart/OPC012/

http://demo.templatetrip.com/Opencart/OPC016/

http://demo.templatetrip.com/Opencart/OPC007/OPC01/

http://demo.templatetrip.com/Opencart/OPC009/

http://demo.templatetrip.com/Opencart/OPC010/

http://demo.templatetrip.com/Opencart/OPC004/

http://demo.templatetrip.com/Opencart/OPC003/OPC02/

http://demo.templatetrip.com/Opencart/OPC007/OPC02/

http://demo.templatetrip.com/Opencart/OPC008/OPC01/

http://demo.templatetrip.com/Opencart/OPC005/

http://demo.templatetrip.com/Opencart/OPC003/OPC03/

http://demo.templatetrip.com/Opencart/OPC002/

http://demo.templatetrip.com/Opencart/OPC007/OPC03/

http://demo.templatetrip.com/Opencart/OPC008/OPC03/

http://demo.templatetrip.com/Opencart/OPC003/OPC04/

http://demo.templatetrip.com/Opencart/OPC008/OPC02/

http://demo.templatetrip.com/Opencart/OPC003/OPC01/


下载名称 兼容版本 操作
modern.zip v1.6.0.0, v1.6.0.1, v1.6.0.2,

写评论

登录注册后再评论